โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1122141263
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2109140249
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3128123251
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 497159256
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 592167259
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 694160254
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น359404763
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย283486769
รวมจำนวนนักเรียน6428901532

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.663.062.87
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.613.132.91
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.633.332.98
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 43.023.383.25
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 53.123.313.24
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.993.183.11
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.643.172.92
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย3.043.293.2