โรงเรียนวัดสุทธาวาส
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1126106232
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2108106214
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 39285177
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4000
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5000
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6000
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น326297623
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย000
รวมจำนวนนักเรียน326297623

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.32.742.5
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.232.662.44
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.563.012.78
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.352.792.56
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย000